[1]
Tunjungsari, D. and Khoirudin, R. 2022. Analisis Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Jurnal Simki Economic. 5, 2 (Feb. 2022), 124-134. DOI:https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.147.