Tunjungsari, D., & Khoirudin, R. (2022). Analisis Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Jurnal Simki Economic, 5(2), 124-134. https://doi.org/10.29407/jse.v5i2.147