TUNJUNGSARI, D.; KHOIRUDIN, R. Analisis Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Jurnal Simki Economic, v. 5, n. 2, p. 124-134, 21 Feb. 2022.