Tunjungsari, D. and Khoirudin, R. (2022) “Analisis Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ”, Jurnal Simki Economic, 5(2), pp. 124-134. doi: 10.29407/jse.v5i2.147.