Tunjungsari, D., and R. Khoirudin. “Analisis Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ”. Jurnal Simki Economic, Vol. 5, no. 2, Feb. 2022, pp. 124-3, doi:10.29407/jse.v5i2.147.